TIL FORSIDEN

Oppdatering på prosessen rundt bygging av underjordisk hall på Bygdøhus

  • Status til prosjektet og oppdatert informasjon finnes i brevet signert av styremedlemmene i Stiftelsen Bygødhus og Bygdø Vel.: les hele dokumentet.
  • Hovedpunktene i felles arbeidet med prosjektet finnes i presentasjonen nedenfor:

  • Informasjonsbrev publisert i Vårt Nærmiljø nr. 3 - 2021. Du kan lese det her.

Etablering av Idrettslag 

Stiftelsen Bygdøhus foreslo på årsmøtet at vi begynner å utrede fordeler og ulemper med å opprette et Idrettslag bestående av alle klubber som i dag er tilknyttet Bygdøhus eller Bygdøy som område. Det ble foreslått at det settes ned et utvalg som består av ett medlem fra potensielle medlemsklubber. 
Utvalget vil rapportere til SB.

Dersom utvalget kommer til at det er realistisk å opprette et Idrettslag, gjøres det uttrykkelig oppmerksom på at tilknytning til Idrettslaget vil være frivillig for den enkelte klubb. En klubb som i en slik situasjon velger å ikke bli med vil ikke få endrede leieforhold i Bygdøhus.

Prosjekt Underjordisk idrettshall

Etter omfattende saksbehandling, fattet Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdøhus vedtak 19. mars 2021, hvor hallprosjektet ikke fikk klarsignal. Det ble i tillegg stilt en rekke krav til prosjektet, særlig knyttet til egenkapitalandel og gjeldsgrad, samt til garanti for eventuell differanse mellom budsjettert og faktisk byggekost. Bakgrunnen for disse strenge kravene, skyldtes i stor grad at BTKs finansiering forutsatte sikkerhet i hele Bygdøhus anlegget, slik at også alle aktivitetene på Bygdøhus ville vært eksponert.

I etterkant av vedtaket 19. mars har det vært en del kontakt mellom
Bygdø Vel, Stiftelsen Bygdøhus og Bygdø Tennisklubb, og det er nå en forståelse og aksept hos BTK, at prosjektet slik det tidligere har blitt lagt frem for Bygdø vel og Stiftelsen Bygdøhus ikke var gjennomførbart.

Stiftelsen Bygdøhus og Bygdø Tennisklubb arbeider nå sammen for å forsøke modne frem et prosjektunderlag som kan medføre at hallprosjektet kan realiseres uten for høy risiko. Det er fortsatt et omfattende arbeid som må legges ned for å forsøke å få dette til, og Stiftelsen ser frem til tett samarbeid med BTK og Bygdø Vel i tiden som kommer.

Nedsettelse av prosjektgruppe 

Det er nedsatt en gruppe med medlemmer fra Stiftelsen Bygdøhus, Bygdø Vel og Bygdø Tennisklubb som skal jobbe seg gjennom prosjektet og finne en vei videre. Målet er å finne en løsning hvor den underjordiske hallen kan bygges uten at det medfører noen risiko for Bygdøhus, tilknyttede øvrige klubber, for driften av Bygdøhus under byggeperioden, for sikkerheten til brukere og forbipasserende under byggeperioden og for øvrig bebyggelse i umiddelbar nærhet til Bygdøhus. Målet er at vi i løpet av et par år har en frott underjordisk hall til glede for alle som bruker fasilitetene på Bygdøhus enten regelmessig eller ved ulike arrangementer.

Vedtak fra Stiftelsen Bygdøhus og Bygdø Vel
 


Stiftelsen Bygdøhus : Huk Aveny 45 : Postboks 1 Bygdøy : 0211 OSLO : Tel. 47 47 70 30